Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A Petium Rendszerház Kft., mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Petium Rendszerház Kft. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén (továbbiakban: Vásárló) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Petium Rendszerház Kft. tiszteletben tartja a www.ecodor.hu webáruház Vásárlóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A Vásárló, a webáruház használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Adatkezelés célja:
A Petium Rendszerház Kft. a Vásárló által rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, hírlevél küldése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Petium Rendszerház Kft. a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Adatkezelés jogalapja:
A Petium Rendszerház Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárlók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelő megnevezése:
Név: Petium Rendszerház Kft.
Székhely és levelezési cím: 1071 Budapest, Dembinszky u 10.
Bankszámlaszám: OTP  11718048-21438950
Személyes átvétel: 1183 Bp.Üllői út 444
E-mail cím: info@ecodor.hu
Telefonszám: +36703533358

Adatkezelés időtartama:
A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.  Ez vonatkozik mind a kötelező, mind pedig a nem kötelezően megadott adatokra egyaránt. A regisztrációt a Vásárló bármikor saját maga törölheti, a személyes menüpontban megtalálható „regisztráció törlése” gombra kattintva vagy a regisztrációt a Petium Rendszerház Kft. törli, amennyiben a Vásárló erre vonatkozó igényét e-mailben vagy postai úton erre vonatkozó kérelmét elküldi. Petium Rendszerház Kft. a regisztrációt és ezzel együtt a személyes adatokat a rendszerből, a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül törli. Amennyiben a Vásárló saját maga törli regisztrációját, abban az esetben az adatai automatikusan törlődnek a Petium Rendszerház Kft. rendszeréből.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 12 hónapig tárolja.

Kezelt adatok köre:
A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Vásárló IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Vásárlók nem, csak a Petium Rendszerház Kft. fér hozzá. A fenti információkat a Petium Rendszerház Kft. kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

A regisztráció során a Vásárlónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

Vezetéknév,
Keresztnév,
Telefonszám
E-mail cím,
Jelszó,
Szállítási adatok,
Számlázási adatok.

Az adatok megadását követően a Petium Rendszerház Kft. e-mailben értesíti a Vásárlót a regisztráció sikerességéről.

Vásárló a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Petium Rendszerház Kft. által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

Cookie-k:
A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Petium Rendszerház Kft. Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, a Vásárló részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Vásárló számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Vásárló a Petium Rendszerház Kft.-től nem kap további értesítést.

A Petium Rendszerház Kft. kétféle cookie-t használ.

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Vásárló látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Petium Rendszerház Kft. Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Petium Rendszerház Kft. a jobb Vásárlói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában.
Ennek időtartama attól függ, hogy a Vásárló az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a Petium Rendszerház Kft. adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok a Petium Rendszerház Kft. részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és hogy ennek segítségével a Petium Rendszerház Kft. a Vásárlók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat a Petium Rendszerház Kft. nem használja arra, hogy a Vásárlót személyesen
azonosítsa. Természetesen a Vásárló adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja Petium Rendszerház Kft. fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.

A cookie-k a Vásárló személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével Petium Rendszerház Kft. célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.
A fenti információkat Petium Rendszerház Kft. kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél küldésére valamint statisztikai célokra használja fel. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást
nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, illetve hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A www.ecodor.hu oldalon használt cookie-k nem okoznak kárt az Ön számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

Az adatokat megismerő személyek köre:
Az adatokat elsődlegesen a Petium Rendszerház Kft. illetve a Petium Rendszerház Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

Adatbiztonság:
A Petium Rendszerház Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vásárlók által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. 

Vásárlói jogok és jogérvényesítési lehetőségek:
Tájékoztatáshoz való jog: Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Petium Rendszerház Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Amennyiben a Vásárló kéri, a Petium Rendszerház Kft. tájékoztatást ad a Vásárlóra vonatkozó és Petium Rendszerház Kft. által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Petium Rendszerház Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Petium Rendszerház Kft. munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Petium Rendszerház Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Petium Rendszerház Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.

Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Petium Rendszerház Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

Ha Petium Rendszerház Kft. a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Petium Rendszerház Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Név: Petium Rendszerház Kft.
Levelezési cím: 1071 Budapest, Dembinszky u 10.
E-mail: info@ecodor.hu

A Vásárló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Amennyiben a Vásárló a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Petium Rendszerház Kft. jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Petium Rendszerház Kft. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Hírlevél:
Petium Rendszerház Kft. a Honlapon lehetővé teszi a Vásárlói számára, hogy a regisztrációval egy időben feliratkozzon hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Petium Rendszerház Kft. a hírlevél igénybevétele során a Vásárló által megadott adatokat kezeli. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Petium Rendszerház Kft. csak a Vásárló kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld, vagyis akkor, ha a Vásárló a „Feliratkozás hírlevélre” felirat mellett található „igen” válaszra rákattint.

A Vásárló korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Petium Rendszerház Kft. a további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Vásárlót.

Egyéb rendelkezések:
Petium Rendszerház Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Vásárlók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Vásárló a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Amennyiben a Vásárló szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció, illetve a hírlevélre történő feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Petium Rendszerház Kft. jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Petium Rendszerház Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A regisztrált Vásárló a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Petium Rendszerház Kft. jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

A Petium Rendszerház Kft. fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Petium Rendszerház Kft. a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben Petium Rendszerház Kft. a Vásárlót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

Jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 2015. március 5. napjától hatályos.